Category: 未分类

《孙真人养生铭》(唐·孙思邈)

《孙真人养生铭》  (唐·孙思邈) 怒甚偏伤气,思多太损神。  神疲心易役,气弱病相侵, 勿被悲欢极,当令饭食均。 再三防夜醉,第一戒晨嗔。  亥寝鸣云鼓,寅兴漱...